Vaalit

Äänilippu tiputetaan vaaliuurnaan.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, seuraavat vuonna 2023
 • presidentinvaali joka kuudes vuosi, seuraava vuonna 2024
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi, seuraavat vuonna 2024
 • kuntavaalit ja aluevaalit joka neljäs vuosi, seuraavat vuonna 2025

Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 22. - 28.3.2023 ja ulkomailla 22. - 25.3.2023.

Eduskuntavaalit 2023:

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
Vaalipäivän äänestys
Kotiäänestys
Vaalien ulkomainonta
Äänioikeus
Vaalikelpoisuus
Ehdokasasettelu
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa 22.3.2023

Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 22. –  28.3.2023. 

Raisiossa ennakkoäänestyspaikkoina ovat Raision kaupungintalo, osoite Nallinkatu 2, 21200 Raisio ja Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1, 21280 Raisio.

Kaupungintalon ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

22.3.2023                                       klo 8 – 19
23.-24.3.2023                                 klo 9 – 19
25.-26.3.2023                                 klo 10 – 16
27.-28.3.2023                                 klo 9 – 20

Kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

22.3.2023                                      klo 9 – 20
23.3.2023                                      klo 8 – 20
24.3.2023                                      klo 9 – 20
25.-26.3.2023                                klo 9 – 18
27.-28.3.2023                                klo 9 – 20

Kaupungintalon ja kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajankohdat klo 8–9 on suunnattu erityisesti riskiryhmiin kuuluville äänestäjille.

Vaalitoimikunta suorittaa ennakkoäänestyksen seuraavissa laitoksissa ja hoitokodeissa:

 • Esperi Hoitokoti Sypressi
 • Ikipihlaja Oiva
 • Neliapilan palvelukoti
 • Kotikulta
 • Attendo Poutarinne ja Valoharju
 • Mainiokoti Raisiontori
 • Attendo Martti Hoivakoti
 • Hulvelan palvelukeskus
 • Mehiläinen Ykköskoti Leijunkatu
 • Raision terveyskeskussairaala
 • Huhtihovi Vuorenpuisto

Vaalipäivän äänestys vain omalla äänestysalueella

Eduskuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 2.4.2023 äänestys toimitetaan äänestysalueittain eli jokainen voi äänestää vain omalla äänestysalueellaan.

Äänestysalueet ja -paikat:

I Keskusta-pohjoinen, Kaupungintalo, Nallinkatu 2
II Itäinen, Kuloisten koulu, Keskitie 38
III Eteläinen, Ihalan koulu, Konsantie 16
IV Läntinen, Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b

Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

Äänestäjä on velvollinen esittämään sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortilla, passilla tai muulla kuvallisella, virallisella henkilöllisyystodistuksella).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys Raisiossa

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana 22.–28.3.2023 kello 9.00–20.00. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 21.3.2023 klo 16 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse  numeroon 040 186 6817. Määräaika on ehdoton.

Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on saatavissa Raision kaupungin verkkopalvelusta sekä keskusvaalilautakunnalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 15.3.2023. Raision kaupunki huolehtii omistamillaan ja hallinnoimillaan kiinteistöillä ja katualueilla olevien vaalimainostelineiden pystyttämisestä ja poistamisesta. Aluevaalien vaalimainostelineet asetetaan paikoilleen noin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.2.2021 § 31 vaalimainostelineiden sijoituspaikat ja todennut, että vaalimainosten kiinnittäminen on kielletty koko kaupungin alueella kaupungin omistamilla ja hallitsemilla kiinteistöillä ja katualueilla muualla kuin kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä.

Vaalimainosten sijoittaminen yksityisten tahojen omistamille tai hallinnoimille alueille on aina luvanvaraista.

Väylävirasto on antanut ohjeet vaalimainosten sijoittamisesta valtion liikenneväylien varrella (linkki Väyläviraston ohjeisiin). 

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia, eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalimainostelineiden uudet sijaintipaikat kartalla

Vaalimainostelineiden uudet sijaintipaikat

Vaalimainostelineissä olevien ruutujen määrä / sijoituspaikka määräytyy siten, että jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa vähintään yhden mainospaikan jokaisesta telineiden sijoituspaikasta. Mainosruudut alkavat mainostelinepaikasta 1, jonka täytyttyä vaalimainosten sijoittelu jatkuu mainostelinepaikkaan 2 jne. Mainostelinepaikassa 13 mainosruutujen määrä tasataan siten, että jokaisella ehdokkaita asettaneella ryhmällä on yhteensä yhtä monta mainosruutua. Edellä mainittu menettely noudattaa Kuntaliiton ohjeistusta ja on tasapuolinen mainostajia kohtaan. 

Ehdokkaita asettaneita ryhmiä tiedotetaan ja ohjeistetaan ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen. Työn sujuvuuden takaamiseksi annettavat määräajat esim. mainosten toimittamiseksi kaupungille ovat ehdottomia. Kaupungin kunnallistekniset palvelut ottavat mainokset vastaan etukäteen ilmoitettavana ajankohtana, kiinnittävät mainokset telineisiin, pystyttävät vaalimainostelineet ja hävittävät telineissä olleet ja muut kaupungille toimitetut vaalimainokset vaalien tuloksen tultua lainvoimaiseksi.

Palvelu on vaaleissa mainospaikkoja varanneille ryhmille maksuton.

Kaupungin pystyttämiin ulkomainoksiin liittyvät yhteydenotot: Eerik Aalto puh. 0400 788 679 tai Aleksi Roiha puh. 044 797 1142 s-posti eerik.aalto@raisio.fi, aleksi.roiha@raisio.fi.

Lisätietoja vaalien ulkomainonnasta antaa palvelusihteeri Päivi Nieminen puh. 044 797 1813.

Äänioikeus

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Vaalikelpoisuus

Eduskuntavaaleissa vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö, joka ei ole vajaavaltainen eli holhouksen alainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voida valita sotilasvirassa olevaa henkilöä.

Lisäksi kansanedustajana eivät voi olla seuraavat korkeat virkamiehet: valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja valtakunnansyyttäjä. He voivat olla ehdokkaina, mutta jos tulevat valituiksi, heidän tulee erota virastaan.

Vaalikelpoisuus on eduskuntavaaleissa riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa vaalipiirissä, kuitenkin vain yhdessä vaalipiirissä.

Ehdokasasettelu

Eduskuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa
1) puolueet, jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään puoluerekisteriin sekä
2) vähintään 100 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia.

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä ehdokkaita voivat asettaa vain vähintään 30 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset, jotka voivat muodostaa yhteislistoja. Yhteislistalla voi olla enintään neljä ehdokasta.

Raision kaupungin keskusvaalilautakunta 

PL 100, 21201 Raisio
Käyntiosoite: Nallinkatu 2, 21200 Raisio
vaalipuhelin 044 797 1000 / vaalit(at)raisio.fi

 • Keskusvaalilautakunnan sihteeri Sanna Tammilehto, p. 044 797 1668.

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko
Vaalit