Vaalit

Äänilippu tiputetaan vaaliuurnaan.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • presidentinvaali joka kuudes vuosi, seuraava vuonna 2024
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi, seuraavat vuonna 2024
  • kuntavaalit ja aluevaalit joka neljäs vuosi, seuraavat vuonna 2025
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, seuraavat vuonna 2027

Seuraava vaali on presidentinvaali, jonka ensimmäinen kierros toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen kierros sunnuntaina 11.2.2024. Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.

Presidentinvaali 2024:

Presidentinvaalin ennakkoäänestys
Vaalipäivän äänestys
Kotiäänestys
Vaalien ulkomainonta
Äänioikeus
Vaalikelpoisuus
Ehdokasasettelu
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa 17.1.2024

Ennakkoäänestyksen ensimmäisen kierroksen ajanjakso kotimaassa on 17. –  23.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys on 31.1. – 6.2.2024.

Ennakkoäänestyspaikat ja ajat ilmoitetaan, kun kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen.

Vaalipäivän äänestys vain omalla äänestysalueella

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen 28.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen 11.2.2024 vaalipäivien äänestykset toimitetaan äänestysalueittain eli jokainen voi äänestää vain omalla äänestysalueellaan.

Äänestysalueet ja -paikat:

I Keskusta-pohjoinen, Kaupungintalo, Nallinkatu 2
II Itäinen, Kuloisten koulu, Keskitie 38
III Eteläinen, Ihalan koulu, Konsantie 16
IV Läntinen, Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b

Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

Äänestäjä on velvollinen esittämään sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortilla, passilla tai muulla kuvallisella, virallisella henkilöllisyystodistuksella).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Kotiäänestys Raisiossa

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Presidentinvaalin ensimmäisen ja mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikoina kello 9.00–20.00.  Ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestysaika on 17.–23.1.2024 ja ja mahdollisen toisen kierroksen 31.1.–6.2.2024.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään:

  • 16.1.2024 klo 16 (ensimmäinen kierros)
  • 30.1.2024 klo 16 (mahdollinen toinen kierros) 

Ilmoittautumisen voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse myöhemmin annettavaan numeroon. Määräaika on ehdoton.

Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on saatavissa Raision kaupungin verkkopalvelusta sekä keskusvaalilautakunnalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestystä eli 10.1.2024. Raision kaupunki huolehtii omistamillaan ja hallinnoimillaan kiinteistöillä ja katualueilla olevien vaalimainostelineiden pystyttämisestä ja poistamisesta. Aluevaalien vaalimainostelineet asetetaan paikoilleen noin viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.2.2021 § 31 vaalimainostelineiden sijoituspaikat ja todennut, että vaalimainosten kiinnittäminen on kielletty koko kaupungin alueella kaupungin omistamilla ja hallitsemilla kiinteistöillä ja katualueilla muualla kuin kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä.

Vaalimainosten sijoittaminen yksityisten tahojen omistamille tai hallinnoimille alueille on aina luvanvaraista.

Väylävirasto on antanut ohjeet vaalimainosten sijoittamisesta valtion liikenneväylien varrella (linkki Väyläviraston ohjeisiin). 

Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia, eikä muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäynnille.

Vaalimainostelineiden sijaintipaikat kartalla

Vaalimainostelineiden sijaintipaikat

Vaalimainostelineissä olevien ruutujen määrä / sijoituspaikka määräytyy siten, että jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa vähintään yhden mainospaikan jokaisesta telineiden sijoituspaikasta. Mainosruudut alkavat mainostelinepaikasta 1, jonka täytyttyä vaalimainosten sijoittelu jatkuu mainostelinepaikkaan 2 jne. Mainostelinepaikassa 13 mainosruutujen määrä tasataan siten, että jokaisella ehdokkaita asettaneella ryhmällä on yhteensä yhtä monta mainosruutua. Edellä mainittu menettely noudattaa Kuntaliiton ohjeistusta ja on tasapuolinen mainostajia kohtaan. 

Ehdokkaita asettaneita ryhmiä tiedotetaan ja ohjeistetaan ehdokasasettelun vahvistamisen jälkeen. Työn sujuvuuden takaamiseksi annettavat määräajat esim. mainosten toimittamiseksi kaupungille ovat ehdottomia. Kaupungin kunnallistekniset palvelut ottavat mainokset vastaan etukäteen ilmoitettavana ajankohtana, kiinnittävät mainokset telineisiin, pystyttävät vaalimainostelineet ja hävittävät telineissä olleet ja muut kaupungille toimitetut vaalimainokset vaalien tuloksen tultua lainvoimaiseksi.

Palvelu on vaaleissa mainospaikkoja varanneille ryhmille maksuton.

Kaupungin pystyttämiin ulkomainoksiin liittyvät yhteydenotot: Eerik Aalto puh. 0400 788 679 tai Aleksi Roiha puh. 044 797 1142 s-posti eerik.aalto@raisio.fi, aleksi.roiha@raisio.fi.

Lisätietoja vaalien ulkomainonnasta antaa palvelusihteeri Päivi Nieminen puh. 044 797 1813.

Äänioikeus

Äänioikeutettu presidentinvaalissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Vaalikelpoisuus

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista.

Ehdokasasettelu

Presidenttiehdokkaita voivat asettaa:
1) ne puoluerekisterissä olevat puolueet, joiden ehdokaslistoilta on valittu presidentinvaalia edeltävissä eduskuntavaaleissa vähintään yksi kansanedustaja sekä
2) vähintään 20 000 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue ja valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden ehdokkaan. Kukin puolue valitsee oman ehdokkaansa puolueen sääntöjen mukaisella tavalla. Puolueilla ja valitsijayhdistyksillä voi olla sama yhteinen ehdokas.

Ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa.

Raision kaupungin keskusvaalilautakunta 

PL 100, 21201 Raisio
Käyntiosoite: Nallinkatu 2, 21200 Raisio
vaalipuhelin 044 797 1000 / vaalit(at)raisio.fi

  • Keskusvaalilautakunnan sihteeri Sanna Tammilehto, p. 044 797 1668.

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko
Vaalit