Yleisten alueiden luvat

Raisiontie.

Katu- ja viheralueilla tehtävät kaivutyöt

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyö edellyttää kaivu- ja sijoituslupaa. Tällaisia töitä ovat mm. johtojen, kaapeleiden ja niihin liittyvien laitteiden rakentamiseksi ja korjaamiseksi tehtävät maankaivutyöt. Sijoitus- ja kaivulupahakemus lähetetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi. Hakemuksessa on mainittava tarkka kaivupaikka, kaivun ajankohta sekä kaivutöiden arvioitu kesto. Hakemukseen on liitettävä asemapiirros, josta selviää kaivutyön laajuus. 

Myönteisen sijoituslupapäätöksen liitteenä on sijoituslupaehdot. Ennen kaivutyön aloittamista on sovittava katselmus.

Mainostaminen kaupungin alueella

Pysyvän mainoslaitteen asentaminen ilman kaupungin lupaa kaupungin katualueelle tai muulle yleiselle alueelle on kielletty. Irrallisista mainoslaitteista on tehtävä ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi. Luvattomasti tai väärin sijoitetut mainokset kaupunki poistaa mainoksen asettajan kustannuksella. Ohje mainosten sijoittamiseen löytyy liitteistä.

Katualueen vuokraaminen

Katualueen käyttäminen esim. katumarkkinoihin tai työmaakäyttöön edellyttää asianmukaista käyttölupaa. Katualueiden vuokrauksesta vastaa kaupungininsinööri. 

Pysäköinninvalvonta

Pysäköintivirhemaksu on 30 euroa. Mikäli maksua ei makseta 30 päivän kuluessa, summa kohoaa 44 euroon.

Pysäköintivirhemaksuun voi vaatia oikaisua 30 päivän kuluessa maksun tiedoksisaannista. Pääsääntöisesti maksu annetaan tiedoksi kiinnittämällä maksulomake ajoneuvoon näkyvälle paikalle.

Oikaisuvaatimuslomake löytyy liitteistä. Lomake toimitetaan kaupunginlakimiehelle.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Pysäköinti