Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hanke päättynyt

Raisiossa oli käynnissä Ilmastosuunnitelmasta tekoihin -hanke, jonka kesto on 1.5.2021–30.11.2022. Hanke on ympäristöministeriön rahoittama. Hanke aloitettiin, jotta keväällä 2021 kaupunginvaltuuston hyväksymä ilmastosuunnitelma tulee siirrettyä tehokkaasti päätöksenteko- ja jalkautusvaiheisiin. Hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Hanketta vetämään kaupungille palkattiin ilmastokoordinaattori, jolla on kokonaisvastuu hankkeen etenemisestä.

Ympäristöministeriölle toimittamassaan hankehakemuksessa Raisio on sitoutunut kehittämään ilmastojohtamisen menettelyitään. Ilmastojohtamisella tarkoitetaan organisaation toimintatapoja ja työkaluja, joilla ilmastoon vaikuttavia toimenpiteitä ohjataan sekä tapaa, jolla kaupungin johtamisjärjestelmää käytetään ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Tarkoituksena on luoda kaupungille esimerkiksi toteuttamispolkuja, joilla selkeytetään ilmastotekoihin liittyvien prosessien eri vaiheet.

Ilmastojohtamisen kehittämishankeen osana luodaan kaupungille ilmasto-ohjelma, joka seuraa tavoitteiltaan kaupungin strategiaa sekä aikaisemmin tehtyä ilmastosuunnitelmaa. Ohjelma toimii ohjenuorana käytännön ilmastotoimissa. Ohjelman avulla tiivistetään syyt toteuttaa ilmastotoimia ja nostetaan selkeästi esille Raision ilmastotyön perusteemat, joiden avulla ilmastotoimenpiteiden tunnistaminen ja kohdistaminen helpottuvat.

Hankkeen etenemisestä uutisoidaan Raision verkkosivuilla.

Raisio haluaa vähentää öljylämmityksen osuutta

Kaupungilla on tahtotila vähentää fossiilisen lämmitysöljyn käyttöä sekä kaupungin omissa kohteissa että kaupungin alueen pientaloissakin. Hankkeen aikana tullaan selvittämään kaupungin omien öljylämmityskohteiden tilanne ja tarvittavat toimenpiteet öljylämmityksestä luopumiseksi. Myös alueen pientalojen öljylämmitystä tullaan selvittämään, jotta tunnistetaan mahdolliset öljylämmityksen keskittymät. Koottua tietoa käytetään alueellisen energianeuvonnan kohdistamiseen. Öljylämmityksestä luopumiseksi tullaan järjestämään myös yleinen tilaisuus, jossa kerrotaan vaihtoehtoisista lämmitysjärjestelmistä ja valtion tuista öljylämmityksestä luopumiseen.

Ilmastoviestinnän kehittäminen

Ilmasto- ja kestävyysasioita ja niiden näkyvyydestä Raisiossa järjestetään kysely vuoden 2021 loppupuolella. Kyselyn tulokset kootaan raportiksi, josta selviää kaupungin asukkaiden ja muiden alueella toimivien mielikuva Raisiossa tehtävästä ilmastotyöstä, toiveet ilmastotyöhön ja siitä viestimiseen sekä miten vastaajat kokevat ilmastoasiat. Kyselystä järjestetään seuranta kysely ennen hankkeen päättymistä. Tällä pyritään varmistamaan, että hanke on lähtenyt kehittämään ilmastotoimia ja –viestintää oikeaan suuntaan.

Hankkeen aikana tullaan järjestämään erilaisia koulutustilaisuuksia, selvityksiä ja työpajoja kaupungin päättäjille, kaupungin johdolle, henkilökunnalle ja asukkaille. Hankkeen tapahtumista viestitään muun muassa kaupungin ulkoisten- ja sisäisten nettisivujen, Raisio tiedottaa –lehden ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi hankkeen tapahtumista lähetetään tiedote medialle.

Jatkuvuus hankkeen jälkeen

Ilmastotoimien kehittäminen jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen hankkeen aikana perustetun poikkihallinnollisen ilmastotyöryhmän kautta. Työryhmä toimii ilmastoasioiden viestijänä, eteenpäin viejänä ja esillä pitäjänä. Se kokoontuu joka toinen kuukausi ja kaupungin johtoryhmälle työryhmä viestii neljännesvuosittain.

Tämän lisäksi hankkeessa tuotetut materiaalit kuten esim. ilmasto-ohjelma ja toteuttamispolkujen prosessikaaviot ovat hyvä lähtökohta jatkaa ilmastotoimien kehittämistä Raisiossa. Hankkeen aikana tehdyt selvitykset, kyselyt ja raportit yms. jäävät kaupungin käyttöön ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi toiminnan kehittämiseen, ilmastoasioiden perehdytykseen ja solmukohtien tunnistamiseen.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Ympäristön- ja luonnonsuojelu