Taksat

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTAVISTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTAVISTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.8.2019 ALKAEN.

1 § YLEISTÄ

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö - ja rakennuslain ( MRL ) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla ( aravalaki, maaseutuelinkeinolaki, naapuruussuhdelaki, pelastuslaki, postipalvelulaki, väestötietolaki ja näihin liittyvät asetukset )

2 § RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA ( MRL 125 § )

2.1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 440 €
lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,80 €/m2

2.2 Vapaa-ajan asunnon tai lisärakennuksen sekä näiden käyttöön liittyvän talousrakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen rakennusta kohti 550 €
lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 5,50 €/m2
Mikäli on kyse lomarakennuksen talousrakennuksesta, peritään maksusta vain 50%.

2.3 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman rakentaminen tai uudelleen rakentaminen rakennusta / rakennelmaa kohti 250 €
lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2

2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125, 2 ja 3 § ),joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
rakennusta kohti 350 €
lisäksi korjattavan / muutettavan rakennuksen tai sen osan
kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2

linjasaneeraus rakennusta kohti 350 €
lisäksi saneerattavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2

1-3 krs 1 x pohjan kok.ala
4-6 krs 2 x pohjan kok.ala
7-9 krs 3 x pohjan kok.ala
10-11 krs 4 x pohjan kok.ala

Mikäli vain vesi- tai vain viemäriputkistot uusitaan, niin maksusta peritään vain 50 %.

2.5 Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) rakennusta kohti 350 €
lisäksi korjattavan / muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2
mikäli rakennustoimenpide edellyttää vain osittaista valvontaa, peritään maksu vain osittain, kuitenkin vähintään 50%.

2.6 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL125.4 §) rakennusta kohti 350 €
lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,50 €/m2

2.7 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 550 €
Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevien toimenpiteiden osalta maksusta peritään vain 50%.

2.8 Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuodeksi rakennusta kohti 500 €
lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 5,80 €/m2

2.9 Suunnitelmien muuttaminen sähköiseen muotoon

Omakotitalo tai vastaava
pääpiirustukset                        50€
rakennesuunnitelmat            150€
vesi- ja viemärisuunnitelmat   50€
ilmanvaihtosuunnitelmat         50€
Yhteensä                                 250€
 
Kerrostalo tai vastaava
pääpiirustukset                      120€
rakennesuunnitelmat            160€
vesi- ja viemärisuunnitelmat   80€
ilmanvaihtosuunnitelmat         80€
Yhteensä                                 440€
Pienet muutos- ja korjaustyöt
pääpiirustukset                        30€
rakennesuunnitelmat              20€
vesi- ja viemärisuunnitelmat   20€
ilmanvaihtosuunnitelmat         20€
Yhteensä                                   90€
Piirustusten skannaus viranomaisen toimesta piirustusta kohti
A4 / A3 10€/kpl
A2 / A1 / A0 20€/kpl
Lupapisteen myyntipalvelun taksan mukainen maksu   6€/dokumentti 
Asiakkaalle toimitettu sähköinen dokumentti 10€/kpl

3 § RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA

3.1 Suunnittelutarveratkaisu 800 €
mikäli suunnittelutarveratkaisun myöntäminen on edellyttänyt poikkeamispäätöstä, peritään maksusta vain 50%.

4 § LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)

4.1 Julkisivutoimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 450 €

4.2 Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa, julkisivumuutosta koskeva toimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 150 €

4.3 Ravintolan terassit 450 €

4.4 Muut toimenpiteet rakennusta tai toimenpidettä kohti 300 €

4.5 Jätevesijärjestelmä 300 €

4.6 Maalämpöjärjestelmä + 1 lämpökaivo 150 €
Lisäkaivo 50 €/kpl

5 § PURKAMISEEN LIITTYVA VALVONTA ( MRL 127 § )

5.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen rakennusta kohti 500 €
pientalon tai vastaavan osalta kuitenkin 250 €

5.2 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 100 €
rakennusluvan yhteydessä 50 €

6 § MAISEMATYÖLUPA ( MRL 128 § )

6.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö 1200 €
maa-, metsä- ja kalatalouden rajoittamista varten tapahtuvan maisemaa muuttavan rakennustyön osalta maksusta peritään vain 10%.

6.2 Puiden kaataminen 200 €
enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan puunkaadon osalta maksusta peritään vain 50%

6.3 Muu näihin verrattava toimenpide 250 €

7 § POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN ( MRL 171 §, 175 § )

7.1 Poikkeamispäätös 800 €

7.2 Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä 300 €

8 § VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVAT PÄÄTÖKSET

8.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten ( MRL 143,2 § ) rakennusta kohti 300 €
lisäksi 25% 2 §:n mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään 2000 €

8.2 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten ( MRL 143,2 § ) 300 €

8.3 Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen 300 €

8.4 Rakennustyön aikainen muutos 500 €
Pientalon ja talousrakennuksen osalta maksusta peritään vain 50%

8.5 Vastaavan työnjohtajan hyväksyminen / -ilmoituksen käsittely 25 € 

9 § YLIMÄÄRÄISET KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

9.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRA 76.4 §) 400 €

10 § RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO

10.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvälle annettu kirjallinen ennakkolausunto tai arvio toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta ( esim. sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta ) 400 €

11 § RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLEMERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUS (MRL75 §, MRL 150 §)

11.1 Kiinteistöinsinöörin toimenpiteet eivät sisälly tämän taksan mukaisiin maksuihin, vaan niistä on määrätty erikseen kiinteistö- ja mittausosaston hyväksymässä taksassa.

11.2 Kiinteistö- ja mittausosastolta tilattavat lupiin liittyvät kartta-aineistot. 

Rakennuslupaan 90 € 
Toimenpide-, purku- ja maisematyölupiin 25 € 

12 § RAKENNUSRASITTEET

12.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite 500 €
Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rasitteen osalta maksusta peritään vain 50%.

12.2 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten 500 €
Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rasitteen osalta maksusta peritään vain 50%.

12.3 Rasitejärjestely 1200 €

13 § AIDAN RAKENTAMINEN

13.1 Hakemuksesta annettu määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken 400 €

14 § RAKENNUSTYON HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN ( MRA 83 § )

14.1 Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana annettu määräys haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille). 300 €

15 § RAKENNUSTYÖN SUORITUS ( MRL 149,4 § )

15.1 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen 500 €.
Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rasitteen osalta maksusta peritään vain 50 %.

16 § YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN ( MRL161 §, 162 § )

16.1 Päätös yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamisesta rasitettua kiinteistöä kohti 600 €.

17 § KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY ( MRL 164 § )

17.1 Kiinteistön omistajan aloitteesta annettu määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä 1000 €.

18 § LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ ( MRL 165 § )

18.1 Hakemuksesta annettu määräys vedenjuoksun muuttamisesta aiheutuneen haitan korjaamisesta tai poistamisesta 400 €
Maksu peritään hakijalta, mikäli hakemus ei johda määräyksen antamiseen.
Muussa tapauksessa maksu peritään toimenpiteen suorittajalta.

19 § VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT (MRL 133 §, 1MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 § )

19.1 Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen naapuria kohti 60 €

19.2 Rakennuslupahakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: 600 €
vähintään tai todellisten kustannusten mukaan

19.3 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 400 €
Pientalon ja talousrakennuksen osalta maksusta peritään vain 50%.

19.4 Poikkeamishakemuksesta tiedottaminen naapurikiinteistöä kohti 60 €

19.5 Poikkeamishakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella, vähintään tai todellisten kustannusten mukaan 600 €

20 § ALOITTAMISOIKEUS ( MRL 144 § )

20.1 Hakemuksesta annettu lupa rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman 500 €
Pientalon, talousrakennuksen tai vastaavan osalta maksusta peritään vain 20%.

21 § RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA YMPÄRISTÖNHOITO ( MRL 166 §, 167 § )

21.1 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys 1000 €

22 § RAKENNUTTAJAVALVONTA ( MRL 151 §, MRA 78 § )

22.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 300 €

22.2 Päätös asiantuntijatarkastuksesta 300 €
mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus.
Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.
Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

22.3 Ulkopuolinen tarkastus
Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

23 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET ( MRL 180 §, 182 §, uhkasakkolaki 10 §, 15 § )

23.1 Lautakunnan päätös pysäyttää viranhaltijan antama keskeyttämismääräys 500 €

23.2 Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta määräajassa ( MRL 182,1 § ) 300 €

23.3 Uhkasakon asettamispäätös ( MRL 182,2 §) 500 €

23.4 Teettämisuhan asettamispäätös ( MRL 182,2 § ) 500 €

23.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös ( uhkasakkoL 10 § ) 500 €

23.6 Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös ( uhkasakkoL 15 § ) 500 €
Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen suorittajaan.

24 § KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS ( MRA 54 § )

24.1 Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen 300 €
lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan 1,0 €/m2

25 § PELASTUSTOIMILAIN MUKAISET TEHTÄVÄT ( PEL 60 §, 61 §, 62 § )

25.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista 300 €

25.2 Lykkäyksen myöntäminen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudelle käyttöönottokatselmuksesta alkaen 1000€/alkava v.

26 § POSTIPALVELULAIN 23 §:n MUKAINEN PÄÄTÖS

26.1 Lautakunnan määräys postilaatikkojen sijoittamisesta 300 €

27 § MUIDEN LAKIEN MUKAISET PÄÄTÖKSET JA TEHTÄVÄT

27.1 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisen valvontatehtävän hoitamisesta peritään ympäristöviraston yhdyskuntatekniikan osastolta vuosittainen maksu katu- ja muiden yleisten alueiden pinta-alan mukaan  0,05 €/m2.

28 § ARAVALAIN JA MAASEUTUELINKEINOLAIN MUKAISET VIRANOMAISTEHTAVÄT

28.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin

1-2 asunnon asuinrakennukset 150€
muut asuinrakennukset 150€
varasto- ja muut rakennukset 150€

28.2 Arviointitehtävät

1-2 asunnon asuinrakennukset  100 €
muut asuinrakennukset  200 €
tuotantorakennukset  200 €
varasto- ja muut rakennukset 200 €

29 § PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUDEN TARKISTAMINEN

29.1 Päätöksen lainvoimaisuuden tarkistaminen hallinto-oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 €.

30 § MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTAVÄN VAATIVUUDEN MUKAAN

30.1 Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen.
Maksun korotus on 10 % - 50 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta.
Maksun vähennys on 10 % - 50 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta.

30.2 Maksun määrääminen korotettuna
Mikäli lupahakemus koskee toimenpidettä, joka on jo luvatta aloitettu, peritään tämän taksan mukainen maksu kolminkertaisena.
Mahdollisista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä peritään maksu 23 §:n mukaan.
Mikäli lupahakemus koskee toimenpidettä, joka on jo luvatta aloitettu, peritään luvanhakijalta tämän taksan mukainen maksu korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kaupungille aiheutuneet kulut.
Maksua korotetaan seuraavasti:
Rakennusvalvontamaksu peritään kaksinkertaisena, mikäli korottamattoman maksun määrä on 2 000 euroa tai vähemmän.
Mikäli korottamattoman maksun määrä on yli 2 000 euroa, maksu peritään kaksinkertaisena. Maksun määrää voidaan alentaa 30 – 90 % korotuksen siltä osin, joka ylittää 2 000 euroa, ottaen huomioon 1 kappaleessa mainittu peruste.

30.3 Erääntynyt maksu
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982 ) säädetään.

31 § MAKSUN SUORITTAMINEN

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu.
Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta.
Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko.viranomaistehtävä on suoritettu.
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa 30.3 §:n mukaisesti.
Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

32 § MAKSUN PALAUTTAMINEN

32.1 Luvan raukeaminen
Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina rakennusluvan osalta 500 €
muiden lupien osalta 300 €

32.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa
Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina rakennusluvan osalta 500 € sekä muiden lupien osalta 300 €.
14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan; mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

32.3 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain.
Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.
Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on keskenrakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.
Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.

32.4 Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen.
Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.
Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

33 § KOKONAISALAN LASKENTA

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina.
Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala.
Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 10.000 m2 ylittävältä osalta huomioon 50 %.

34 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVAKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Maksut tulevat voimaan 01.08.2019. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Rakentaminen