Raisiossa huolettavat korkeat ajonopeudet sekä turvallisuus risteyksissä ja tienylityksissä

Uutiset
Raisiolaisten ja muiden Raision alueella liikkuvien mielipiteitä liikenteen turvallisuudesta selvitettiin kyselyllä touko–kesäkuussa. Tulosten perusteella Raisiossa huolta aiheuttavat erityisesti ajonopeudet sekä turvattomat tienylitykset ja risteykset. Kysely ja sen tulokset ovat osa keväällä käynnistynyttä Turun ympäristökuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitystä.
Raision keskustaristeys

Raisiossa liikenneturvallisuuskysely tuotti kartalle 1316 paikkamerkintää. Näistä 1049 koski ongelmia, vaaranpaikkoja sekä kehittämiskohteita ja 267 onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita. 

Tulosten perusteella Raisiossa huolta aiheuttavat erityisesti korkeat ajonopeudet, turvattomat tienylitykset tai suojatien puute sekä turvattomat tai hankalat liittymät. Onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita tapahtuu Raisiossa eniten moottoriajoneuvoilla kulkiessa.

Sama kysely oli avoinna kaikissa Turun ympäristökunnissa, ja yhteensä kyselyyn vastasi lähes 3 000 henkilöä. Vastaajat merkitsivät kartalle kuntiin lähes 6 200 kappaletta vaaranpaikkoja tai muita kehittämistarpeita sekä lähes 1 400 kappaletta onnettomuuksia tai läheltä piti -tilanteita. Suurin osa vastauksista, yli 80 %, kohdentui taajama-alueille.

Nuoret yliedustettuina onnettomuustilastoissa ja liikennerikoksissa

Väestöön suhteutettu onnettomuusriski, eli tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien määrä asukaslukuun suhteutettuna, vaihtelee suuresti kunnittain. Ikäryhmittäin tarkasteltuna korostuvat 15–24-vuotiaille tapahtuneet onnettomuudet.

Mopoiluun ja moottoripyöräilyyn liittyvät haasteet nousevat esiin lähes kaikissa kunnissa. Erityisesti ne korostuvat Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa.

Liikennerikoksia tilastoidaan Turun ympäristökuntien alueelta vuosittain noin 3 000 kpl (keskiarvo vuosina 2016–2020). Rattijuopumusten osuus kaikista rikoksista on noin 14 %, mikä vastaa maan keskiarvoa. Nopeusrajoitusrikkomusten osuus liikennerikoksista on noin 47 %, mikä on korkeampi osuus kuin koko maassa keskimäärin (42 %). 15–24-vuotiaat ovat yliedustettuina myös poliisin liikennerikostilastoissa, sillä heidän osuutensa rikoksista epäillyistä on noin kolmannes.

Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä ei ole laskenut

Turun ympäristökuntien osalta käytiin läpi myös tieliikenneonnettomuustilastot kymmenen viime vuoden ajalta sekä poliisin tilastoja liikennerikoksista. Kuntien alueella tapahtuu vuosittain keskimäärin viisi kuolemaan johtavaa liikenneonnettomuutta, eikä tilanne ole parantunut kymmenen viime vuoden aikana. Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli yhteensä 46 henkilöä vuosina 2011–2020.

Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä on laskenut noin neljänneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Määrä on laskenut 25 vuosittaisen onnettomuuden tasosta alle 20 onnettomuuteen.

Liikenneturvallisuuskyselyllä analysoitiin kuntien liikenneturvallisuustilannetta ja kartoitettiin kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys valmistuu keväällä 2022.

Hirvieläinonnettomuudet huolettavat

Lähes jokaisessa Turun ympäristökunnassa puhuttavat kolarit ja läheltä piti -tilanteet hirvien, peurojen ja kauriiden kanssa. Riistakeskuksen tilastojen mukaan alueella tapahtuu keskimäärin 24 hirvikolaria ja noin 550 peura-/kauriskolaria vuosittain. Etenkin kolarit valkohäntäpeurojen kanssa ovat lisääntyneet.

Hirvikolareissa on riski vakavampaan onnettomuuteen, ja tilastojen mukaan noin joka kymmenennessä hirvikolarissa on tullut henkilövahinkoja. Kuolemaan johtaneita hirvikolareita ei alueella ole tilastoitu viiden viime vuoden aikana. Peura- ja kauriseläinkolareista selvitään yleensä peltivaurioilla. Riskinä on kuitenkin myös esimerkiksi ulosajo tai peräänajo muun liikenteen kanssa.

Kuntien liikenneturvallisuustyöryhmät mukana suunnittelussa

Liikenneturvallisuuskyselyllä analysoitiin kuntien liikenneturvallisuustilannetta ja kartoitettiin kuntien liikenneturvallisuustyön nykytilaa. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys valmistuu keväällä 2022.

Syksyn aikana päätetään pitkän aikavälin visiosta, tavoitteista ja painopistealueista. Kunnissa toimivilla poikkihallinnollisilla liikenneturvallisuustyöryhmillä on tärkeä rooli toimenpiteiden ideoinnissa loppuvuoden ja ensi kevään aikana. Myös Raisiossa on kahdesti vuodessa kokoontuva liikenneturvallisuusryhmä. Suomessa on linjattu valtakunnalliseksi tavoitteeksi, että paikallista liikenneturvallisuustyötä suunnitellaan, koordinoidaan ja seurataan liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Liikenneturvallisuussuunnitelmissa etsitään käytännönläheisiä keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saataisiin vähennettyä. Suomi on sitoutunut EU:n pitkän tähtäimen liikenneturvallisuustavoitteeseen, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Välitavoitteena on puolittaa liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten määrä liikenteessä vuoteen 2030 vuoden 2020 tasosta.

Turun ympäristökunnissa pyritään onnettomuuksien vähenemisen lisäksi siihen, että liikkumisvalinnat ovat kestävällä pohjalla, vastuullisia ja turvallisuushakuisia. Tavoitteena on myös parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja muun muassa kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin.

Inhimillisellä kärsimyksellä ei ole hintaa, mutta liikenneonnettomuudet ovat aidosti myös kansantaloudellinen ongelma. Liikennekuolemien osalta nollavision tavoitteeseen pääseminen Turun ympäryskuntien alueella tarkoittaisi vuositasolla noin 13 miljoonan euron yhteiskunnallisia säästöjä.

Muokattu viimeksi
8.10.2021 15:44

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenneturvallisuus ja liikennesäännöt tieliikenteessä