Raision liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut

Uutiset
Raision kaupungin ja muiden Turun ympäryskuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, joiden avulla liikennetur-vallisuustilannetta voidaan parantaa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Suunnitelma toimii yksityiskohtaisemman toimenpidesuunnittelun ja -ohjelmoinnin pohjana.
Autoja Raision keskustassa.

Tieliikenteen nollavision lähtökohtana on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä, ja että ihmiset voivat kulkutavasta riippumatta tehdä matkansa pelkäämättä. Mikään taho ei ole yksin vastuussa liikenneturvallisuudesta, vaan se on päämäärä, jonka saavuttamiseksi jokaiselta tarvitaan oikeanlaisia valintoja ja päätöksiä.

Seudullinen liikenneturvallisuusvisio, tavoitteet ja painotukset luovat perustan paikalliselle liikenneturvallisuustyölle. Suunnitelmissa on kuvattu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kunnan liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja tason nostamiseksi, liikennekasvatuksen ja viestinnän toteuttamiseksi sekä liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Yhteistyön tekeminen ja vastuun jakaminen eri osapuolille on erityisen tärkeää.

Kuvan sisältö on kerrottu tekstissä alapuolella.
Seudullinen liikenneturvallisuusvisio ja tavoitteet.

Liikenneturvallisuusvisio:

 • Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai luokkaantua vakavasti liikenteessä.
 • Liikkuminen koetaan turvallisesti.
 • Liikkumisvalinnat ovat ympäristöystävällisiä.

Päätavoitteet:

 • Tieliikenteessä kuolleiden määrä Turun ympäryskuntien alueella vähenee jatkuvasti.
 • Vuoteen 2030 mennessä Turun ympäryskuntien tieliikenteessä saavutetaan ensimmäisen kerran nollavuosi (ei yhtään kuollutta).
 • Henkilövahinto-onnettomuuksien määrä 100 000 asukasta kohti laskee alle koko maan keskiarvon.
 • Kestävien kulkumuotojen osuus Turun seudun asukkaiden liikkumisessa kasvaa.

Liikenneturvallisuustyön painopistealueet:

 • Nuorten liikenneturvallisuus paranee.
 • Nopeusrajoituksia noudatetaan entistä paremmin.
 • Päihdeonnettomuuksien määrä vähenee.
 • Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus ja turvallisuuden tunne paranee.
 • Risteysalueiden turvallisuus paranee.

Läpileikkaavana teemana: Keskeisten turvavarusteiden käyttöaste kasvaa (heijastin, pyörävalot, pyöräilykypärä, turvavyö, turvaistuin jne.)

Liikenneturvallisuustyöryhmillä tärkeä tehtävä

Liikenneturvallisuussuunnitelmat ovat työkaluja kuntien jatkuvaan liikenneturvallisuustyöhön ja sen käytännön toteutuksen suunnitteluun. Suunnitelmien edistäminen on liikenneturvallisuustyöryhmien vastuulla. Työryhmät seuraavat liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä ja tiedottavat liikenneturvallisuusaiheista kuntalaisille, kuntien henkilöstölle ja päättäjille. Liikenneturvallisuustyöryhmät toimivat myös kokemusten vaihdon ja yhteistyön foorumeina.

Saavutetaanko tavoitteet?

Kuntien liikenneturvallisuustyön tason nostaminen 4–5 tähteen Viiden tähden liikenneturvallinen kunta -mallin mukaisesti on mahdollista jokaisessa seudun kunnassa, ja tavoite toteutuu jo nykyisin osassa kuntia. Eniten panostusta tarvitaan niissä kunnissa, joissa liikenneturvallisuustyö on vasta hankkeen aikana aktivoitu uudelleen. Kaikilla kunnilla on yhteisenä haasteena parantaa kuntalaisille ja päättäjille suunnattua viestintää sekä huomioida liikenneturvallisuusasiat entistä kattavammin kunnan hankkimissa kuljetuspalveluissa. Myös oman henkilöstön liikenneturvallisuusosaamiseen tulee panostaa aiempaa enemmän.

Nollavision mukaisiin onnettomuustavoitteisiin pääseminen vaatii panostuksia kaikilla liikenneturvallisuustyön osa-alueilla. Liikenneympäristöön kohdistuvat toimet ovat tärkeitä, mutta niillä voidaan saavuttaa vain pieni osa asetetuista tavoitteista. Erityisen tärkeää on vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen esimerkiksi liikennekasvatuksen, viestinnän ja valvonnan avulla. Suurin haaste on tietoisen riskikäyttäytymisen, kuten ylinopeuksien, rattijuopumusten ja turvalaitteiden käyttämättömyyden, pois kitkemisessä. Ongelmia on kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin nuorten turvallisen liikkumisen tukeminen vaatii panostusta, sillä nuorille sattuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia muihin ikäluokkiin verrattuna.

Laajan yhteistyön tulos

Raision ja muiden Turun ympäryskuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien laadinta käynnistyi keväällä 2021. Viime kevään ja kesän aikana toteutettiin kaikille avoin liikenneturvallisuuskysely. Syksyn 2021 aikana seudun liikenneturvallisuustyölle asetettiin yhteinen visio ja tavoitteet sekä käynnistettiin toimenpiteiden suunnittelu. Syksyllä myös perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmät niihin kuntiin, joista työryhmä vielä uupui. Toimenpiteiden suunnittelu jatkui huhtikuulle 2022 asti yhteistyössä kuntien liikenneturvallisuustyöryhmien kanssa. Valmistuneita liikenneturvallisuussuunnitelmia esitellään kuntien päätöksentekijöille vuoden 2022 aikana.

Suunnitelmien laadinnasta ovat vastanneet yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, alueen kymmenen kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Tutustu Raision kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelmaan 2022 (pdf).

Lisätiedot:

Suunnitteluinsinööri
Organisaatio
Elinvoima- ja kilpailukykytoimiala
Yksikkö
Kunnallistekniset palvelut
Matkapuhelinnumero
+358 40 356 6756
Address
Kaupungintalo
Muokattu viimeksi
13.6.2022 13:15

Asiasanat

Asuminen ja ympäristö
Liikenneturvallisuus ja liikennesäännöt tieliikenteessä