Työterveyden palvelut työnantajalle

Tällä sivulla

Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto         

Ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon kuuluu työstä johtuvien terveysvaarojen selvittäminen, työpaikkaselvityksen avulla perustuvien terveystarkastusten järjestäminen, vajaakuntoisten työssä tukeminen ja kuntoutusta koskeva ohjaaminen sekä työpaikan ensiapuvalmiudesta huolehtiminen. Työterveyshuollon palvelut tarjoaa moniammatillinen työtiimimme.

Työpaikkaselvitys

Työterveyshuolto tutustuu työpaikan olosuhteisiin ja työhön työpaikkaselvitysten ja työpaikkakäyntien avulla. Näillä selvitetään työn fyysistä ja psyykkistä kuormittavuutta sekä työntekijöiden altistumista työstä aiheutuville biologisille, kemiallisille tai fysikaalisille haitoille ja vaaroille.

Terveystarkastukset

Terveystarkastus tehdään työntekijälle työsuhteen alkaessa sekä jatkossa toimintasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksen toimenpiteet määräytyvät työntekijän terveyden, työolosuhteiden sekä työn vaatimusten perusteella.

Vajaakuntoisten tukeminen ja kuntoutus

Työterveyshuolto osallistuu vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seurantaan ja edistämiseen. Lisäksi annetaan kuntoutusta koskevaa neuvontaa ja ohjataan tarvittaessa hoitoon, lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen.

Ensiapukoulutus

Työterveyshuolto järjestää tarvittaessa ensiapukoulutusta työpaikoille

Työkyvyn tukeminen

Työpaikalle laaditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen malli, joka auttaa havaitsemaan mahdollisimman varhain työkyvyssä tapahtuvat muutokset.

Työnantajalla on oikeus saada Kelalta korvausta työterveyshuollon kustannuksista 50-60%

Sairaanhoito

Työnantajalla on mahdollisuus järjestää lakisääteisten / ennaltaehkäisevien (I-luokka) palveluiden lisäksi työterveyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluita. Sairaanhoito on tällöin yleislääkäritasoista, johon sisältyy laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia.

Työnantajalla on mahdollisuus ostaa myös erikoislääkärikonsultaatioita sekä erikoistutkimuksia (esim. magneettitutkimukset). Hoitovastuu palaa aina kuitenkin työterveyshuoltoon lähetteen tehneelle lääkärille. Erikoislääkärikonsultaatiot ja tutkimukset ostamme kilpailutetuilta yhteistyökumppaneiltamme.

Työnantajalla on oikeus saada Kelalta korvausta työterveyshuollon sairaanhoidon kustannuksista 50%.

Palvelut yrittäjille

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat halutessaan järjestää työterveyshuollon ja saada siihen Kelalta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, kun yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutus (yrittäjäeläkevakuutus tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus).
Yhdessä työterveyshuollon henkilöstön kanssa suunnitellan työterveyshuollon laajuus ja sisältö. Työterveyshuoltoon voi sisältyä työolosuhteiden arviointia, terveystarkastuksia, työoloihin ja terveyteen kohdistuvaa neuvontaa ja sairauksien hoitoa.

Sopimukset ja laskutus 

Työnantajan velvollisuus on järjestää työntekijöilleen lakisääteinen / ennaltaehkäisevä (I-luokka) työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää työterveyspainotteisen ja yleislääkäritasoisen sairaanhoidon (II-luokka) palveluita.

Työnantaja ja työterveyshuolto tekevät työterveyshuollon järjestämisestä kirjallisen sopimuksen. Siitä ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt, palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimus on tarkistettava, jos olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

Työterveyshuollon järjestämisestä, sisällöstä, tavoitteista ja toteuttamisesta laaditaan kirjallinen toimintasuunnitelma.

Laskutus perustuu voimassa olevaan työterveyshuollon hinnastoon. Laskutus tapahtuu kuukausittain.

Sopimus- ja laskutusasioista lisätietoja antaa

Vastaava työterveyshoitaja
Organisaatio
Sosiaali- ja terveyskeskus
Yksikkö
Työterveyshuolto Vastaanottopalvelut
Matkapuhelinnumero
+358 44 797 1134
Sähköposti
Address
Aurinkoristeys, Juhaninkuja 3

Avainsanat

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Työ ja yrittäminen
Työterveyshuolto