Sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu neuvoa ja auttaa vanhempia lasta koskevien huolto- ja tapaamissopimusten laatimisessa sekä vahvistaa vanhempien sopimukset, mikäli ne ovat lapsen edun mukaisia. Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lasta koskevissa asioissa, kumpi tahansa vanhemmista voi saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Lapsen huolto

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. 

Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa viranomaisessa (laillinen edustaja). Lapsen huoltajat päättävät mm. lapsen kasvatuksesta, uskontokunnasta, koulutuksesta, kansalaisuudesta, asuinpaikasta, nimestä ja terveydenhuollosta. Huoltajalla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaiselta ja huoltaja on suoraan lain nojalla lapsen taloudellinen edunvalvoja.   

Lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen huolto on uskottu. Lapsen huoltajuus voi kuulua:

  1. yhteisesti molemmille vanhemmille tai
  2. yksin toiselle vanhemmalle.

Lisäksi oikeus voi päättää huoltajuuden uskomisesta vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle sekä huoltoon kuuluvien tehtävien jaosta huoltajien kesken.

Lapsen asuminen

Lapsi voi olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa. Tämä on tärkeää huomata, mikäli vanhemmat sopivat ns. vuoroasumisesta. Lapsen koulu ja oikeus päivähoitopaikkaan määräytyy lapsen asuinkunnan perusteella. Lisäksi erilaisten etuuksien, kuten asumistuen, myöntämistä harkittaessa lapsi voidaan ottaa huomioon vain toisen ruokakunnan jäsenenä.

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsen huoltajuutta ja tapaamisoikeutta ei tule sekoittaa keskenään. Huoltosuhteesta riippumatta lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeudesta voidaan sopia myös määräaikaisesti toisin kuin lapsen huollosta ja asumisesta.

Sopimuksen täytäntöönpano

Lastenvalvojan vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ovat täytäntöönpanokelpoisia. Sopimuksen tai päätöksen täytäntöönpanoa voidaan hakea tuomioistuimesta. Huoltoa koskevan alle kolme kuukautta vanhan päätöksen täytäntöönpanoa voidaan hakea lapsen kotipaikan, vakituisen asuinpaikan tai oleskelupaikan ulosottomieheltä. Käytettävissä olevia pakkokeinoja ovat uhkasakko ja lapsen nouto.

    Asiasanat

    Lapsiperheet
    Sosiaali- ja terveyspalvelut
    Sosiaalipalvelut