Elatussopimus

Lastenvalvoja neuvoo elatusapuun liittyvissä asioissa, auttaa elatussopimusten laatimisessa ja vahvistaa vanhempien väliset sopimukset. Vanhemmat voivat sopia myös keskenään elatusavusta, mutta sopimus ei ole tällöin täytäntöönpano- eli ulosottokelpoinen. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen elatusavusta, asia on mahdollista saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Lastenvalvojan vahvistama sopimus ja tuomioistuimen päätös ovat täytäntöönpanokelpoisia. 

Kohtuullisen elatusavun suuruutta määriteltäessä toimii apuna Oikeusministeriön ohje elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisu 2:2007). Vanhemmat voivat sopia yhdessä laskelmasta poikkeavasta elatusavun määrästä. Tällöin tulee kuitenkin varmistaa, ettei lapsen elatus vaarannu ja että elatusavun määrä on molempien vanhempien taloudelliseen tilanteeseen nähden kohtuullinen. Velvollisuus suorittaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta, ellei toisin ole sovittu tai määrätty.

Koulutusavustus

Lapsen täytettyä 18 vuotta, hänellä on oikeus saada vanhemmiltaan avustusta koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, mikäli se katsotaan kohtuulliseksi.

Elatustuki

Mikäli elatusavun määrä vahvistetaan sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä Kelan maksamaa täysimääräistä elatustukea pienemmäksi, johtuen elatusvelvollisen puutteellisesta elatuskyvystä, voi lapsen kanssa asuva vanhempi hakea Kelasta elatustukea. Lisätietoja elatustuesta antaa Kela.

Elatusavun indeksikorotus

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2022 alkaen noin 3,13 %. Täysimääräinen elatustuki on jokaisesta lapsesta 172,59 e/kk.

Asiasanat

Lapsiperheet
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaalipalvelut