Muut ilmoitukset ja luvat

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta

Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan.  Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.

Ammattimaisella keräyksellä tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteen edelleen kuljettamiseksi käsittelyyn.

Ilmoituksenvarainen jätteen keräystoiminta ja siihen liittyvä lyhytaikainen ja väliaikainen varastointi ei edellytä ympäristölupaa. Jos keräys toteutetaan osana muuta ympäristöluvanvaraista toimintaa, ei erillistä ilmoitusta jätehuoltorekisteriin tarvitse tehdä.

Lannan varastointi

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tulee olla niin suuri, että siihen mahtuu vuoden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta laitumelle jäävää lantaa. Poikkeaminen varastointitilavuudesta on mahdollista, mikäli lanta luovutetaan hyödyntäjälle, jolle on myönnetty ympäristölupa vastaanottaa sitä tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle lantalaan varastoitavaksi.

Kuivikelantaa voidaan työteknisistä ja hygieenisistä syistä varastoida asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä aumassa. Aumaa ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille. Varastointitilavuudesta poikkeamista taikka aumausta aikovan maataloustoiminnan harjoittajan on tehtävä asiasta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvät poikkeus- ja aumausilmoituslomakkeet.

Öljysäiliön jättäminen maaperään

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaan käytöstä poistetun öljy- tai muun kemikaalisäiliön omistajan tai haltijan on poistettava säiliö maaperästä putkistoineen. Ennen poistamista säiliö tulee puhdistaa asianmukaisesti ja mahdolliset vuodot on tarkastettava. Mahdollisesti havaitusta säiliövuodosta tulee ilmoittaa välittömästi pelastus- ja ympäristöviranomaisille.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa kemikaalisäiliö maaperästä, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa.

Maastoliikenne

Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta.

Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.