Kuntavaalit 2021

Kuulutukset

Ennakkoäänestys pääkirjastossa ja Myllyssä

Kuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikkoina ovat Raision pääkirjasto, osoite Eeronkuja 2, 21200 Raisio ja Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 11, 21280 Raisio.

Pääkirjaston ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

26.5.2021                                       klo  8 – 18

27.5. – 28.5.2021                          klo 10 – 18

29.5. – 30.5.2021                          klo 10 – 14

31.5. – 1.6.2021                             klo 10 – 18

2.6.2021                                          klo  8 – 18

3. – 4.6.2021                                  klo 10 – 18

5. – 6.6.2021                                  klo 10 – 14

7. – 8.6.2021                                  klo 10 – 20

 

Kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajat ovat seuraavat:

26.5.2021                                       klo 9 – 20

27.5.2021                                       klo 8 – 20

28.5. – 2.6.2021                           klo 10 – 18

3.6.2021                                         klo 8 – 20

4. - 6.6.2021                                  klo 10 – 18

7. – 8.6.2021                                  klo 9 – 20

Pääkirjaston ja kauppakeskus Myllyn ennakkoäänestysajankohdat klo 8 – 9 on suunnattu erityisesti riskiryhmiin kuuluville äänestäjille.

 

Vaalipäivän äänestys vain omalla äänestysalueella

Kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän 13.6.2021 äänestys toimitetaan äänestysalueittain eli jokainen voi äänestää vain omalla äänestysalueellaan. Äänestysalueet ja -paikat:

I Keskusta-pohjoinen, Kaupungintalo, Nallinkatu 2

II Itäinen, Kuloisten koulu, Keskitie 38

III Eteläinen, Ihalan koulu, Konsantie 16

IV Läntinen, Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15 b

Vaalipäivän äänestys alkaa kello 9.00 ja päättyy kello 20.00.

 

Äänestäjä on velvollinen esittämään sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortilla, passilla tai muulla kuvallisella, virallisella henkilöllisyystodistuksella).

Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

 

Ulkoäänestys Raisiossa

Karanteenissa oleva tai riskiryhmään kuuluva henkilö voi varata ajan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen äänestyspäivän äänestykseen soittamalla äänestysaikoina keskusvaalilautakunnan vaalipuhelimeen 044 797 1000 tai oman äänestysalueensa vaalipuhelimeen.

Ulkoäänestyksessä äänestäjä voi istua autossa tai nousta autosta tullessaan äänestystoimitukseen. Äänestäjän tulee noudattaa THL:n, äänestyspaikan ohjejulisteiden sekä vaalivirkailijan antamia ohjeita äänestyksen kulusta. Maskia tai visiiriä toivotaan käytettävän äänestämään tullessa. Äänestystoimituksen aikana autossa voi äänestäjän lisäksi olla ainoastaan pienet lapset ja/tai äänestäjän valitsema henkilökohtainen avustaja.

Ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisen vaalipäivän äänestysalueiden puhelinnumerot:

Keskusta – Pohjoinen:                                           044 797 2268

Itäinen:                                                                      044 797 2275

Eteläinen ja ennakkoäänestys Mylly:                    044 797 1747

Läntinen ja ennakkoäänestys kirjasto:                  044 797 2307

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana 26.5. – 8.6.2021 kello 9.00 –20.00. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 1.6.2021 klo 16 keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, osoite Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio, tai puhelimitse numeroon 044 797 1000. Määräaika on ehdoton.

Ilmoittautumisessa käytettävä lomake on saatavissa Raision kaupunginverkkopalvelusta osoitteesta https://www.raisio.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/osallistu-ja-vaikuta/vaalit/kotiaanestys sekä keskusvaalilautakunnalta. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö.

 

Vaalien ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 19.5.2021.

Lisätietoja: keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Nieminen puh. 044 797 1000, paivi.helena.nieminen@raisio.fi

 

EHDOKASLISTOJEN JÄTTÄMINEN JA OIKAISUT VAALIASIAKIRJOIHIN

13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kuntalain 16 §:n perusteella 43 valtuutettua Raision kaupungin valtuustoon. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on vaalilain mukaan annettava viimeistään 4.5.2021 ennen klo 16.00.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkaisemista koskevia hakemuksia liiteasiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia ottavat vastaan 4.5.2021 klo 13.00–16.00 keskusvaalilautakunnan valtuuttamana keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Raision kaupungintalon aulassa, osoite Nallinkatu 2, 21200 Raisio.

9.3.2021 jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen voimassa, ellei vaaliasiamies niitä muuta 4.5.2021 klo 16 mennessä, eikä niitä tarvitse tehdä uudelleen. Samoin kaikki ehdokasasettelua varten 9.3. toimitetut asiakirjat ovat voimassa, jos puolue tai vaaliasiamies ei niitä muuta.

Vaalilain 38 §:n tarkoitetut oikaisut vaaliasiakirjoihin on tehtävä viimeistään 12.5.2021 ennen klo 16.00. Oikaisut toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteerille konsernihallintoon.

Raisiossa 14.4.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

 

Muokattu viimeksi
30.4.2021 11:29

Asiasanat

Kaupunki ja päätöksenteko
Demokratia