Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kuntavaalien ennakkoäänestys kotona tapahtuu ennakkoäänestysaikana 26.5.–8.6.2021 kello 9.00 –20.00. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tulee tehdä viimeistään 1.6.2021 klo 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti osoitteeseen
Raision kaupunki/keskusvaalilautakunta, Nallinkatu 2, 21200 Raisio tai puhelimitse numeroon 044 797 1000. Ilmoittautumisen määräaika on ehdoton.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva, omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Liitteet