Mene sisältöön

 

Toimintopainikkeet

Tekstiversio

Sisällysluettelo

Rakennusvalvonnan taksat

 

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTAVISTA SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTAVISTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN.

1 § YLEISTÄ

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö - ja rakennuslain ( MRL ) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla ( aravalaki, maaseutuelinkeinolaki, naapuruussuhdelaki, pelastuslaki, postipalvelulaki, väestötietolaki ja näihin

liittyvät asetukset )

2 § RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN

VALVONTA ( MRL 125 § )

2.1. Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen

rakennusta kohti 400 €

lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,00 €/m2

2.2 Vapaa-ajan asunnon tai lisärakennuksen sekä näiden käyttöön liittyvän

talousrakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen

rakennusta kohti 500 €

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 5,00 €/m2

Mikäli on kyse lomarakennuksen talousrakennuksesta, peritään maksusta vain 50%.

2.3 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai rakennelman

rakentaminen tai uudelleen rakentaminen

rakennusta / rakennelmaa kohti 200 €

lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan mukaan 3,00 €/m2

2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125, 2 ja 3 § ),joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

rakennusta kohti 300 €

lisäksi korjattavan / muutettavan rakennuksen tai sen osan

kokonaisalan mukaan 3,00 €/m2

2.5 Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus)

rakennusta kohti 300 €

lisäksi korjattavan / muutettavan rakennuksen tai sen osan

kokonaisalan mukaan 3,00 €/m2

mikäli rakennustoimenpide edellyttää vain osittaista valvontaa, peritään maksu vain osittain, kuitenkin vähintään 50%.

2.6 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL125.4 §)

rakennusta kohti 300 €

lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,00 €/m2

2.7 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 500 €

Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevien toimenpiteiden

osalta maksusta peritään vain 50%.

2.8 Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuodeksi

rakennusta kohti 400 €

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 5,00 €/m2

2.9 Suunnitelmien muuttaminen sähköiseen muotoon

Piirustusten skannaus viranomaisen toimesta piirustusta kohti

- A4 / A3 5 €/kpl

- A2 / A1 / A0 10 €/kpl


3 § RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA

3.1 Suunnittelutarveratkaisu 700 €

mikäli suunnittelutarveratkaisun myöntäminen on edellyttänyt poikkeamispäätöstä, peritään maksusta vain 50%.


4 § LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA

( MRL 126 §, MRA 62 § )

4.1 Julkisivutoimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 400 €

4.2 Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa, julkisivumuutosta

koskeva toimenpide rakennusta tai toimenpidettä kohti 100 €

4.3 Ravintolan terassit 400 €

4.4 Muut toimenpiteet rakennusta tai toimenpidettä kohti 300 €

4.5 Jätevesijärjestelmä 300 €

4.6 Maalämpöjärjestelmä + 1 lämpökaivo 150 €

Lisäkaivo 50 €/kpl


5 § PURKAMISEEN LIITTYVA VALVONTA

( MRL 127 § )

5.1 Rakennuksen tai sen osan purkaminen

rakennusta kohti 500 €

pientalon tai vastaavan osalta kuitenkin 250 €

5.2 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 100 €

rakennusluvan yhteydessä 50 €


6 § MAISEMATYÖLUPA ( MRL 128 § )

6.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö 1200 €

maa-, metsä- ja kalatalouden rajoittamista varten tapahtuvan maisemaa

muuttavan rakennustyön osalta maksusta peritään vain 10%.

6.2 Puiden kaataminen 200 €

enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan puunkaadon

osalta maksusta peritään vain 50%

6.3 Muu näihin verrattava toimenpide 200 €


7 § POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN ( MRL 171 §, 175 § )

7.1 Poikkeamispäätös 700 €

7.2 Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä 200 €


8 § VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVAT PÄÄTÖKSET

8.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten ( MRL 143,2 § )

rakennusta kohti 300 €

lisäksi 25% 2 §:n mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään 2000 €

8.2 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista

varten ( MRL 143,2 § ) 250 €

8.3 Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon

muuttaminen 250 €

8.4 Rakennustyön aikainen muutos 250 €

Pientalon ja talousrakennuksen osalta maksusta peritään vain 50%


9 § YLIMÄÄRÄISET KATSELMUKSET JA TARKASTUKSET

9.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen

katselmus tai tarkastus (MRA 76.4 §) 350 €


10 § RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO

10.1 Rakennushankkeeseen ryhtyvälle annettu kirjallinen ennakkolausunto tai

arvio toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta ( esim.

sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai tuvallisuudesta ) 350 €


11 § RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLEMERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUS (MRL75 §, MRL 150 §)

11.1 Kiinteistöinsinöörin toimenpiteet eivät sisälly tämän taksan mukaisiin maksuihin, vaan niistä on määrätty erikseen kiinteistö- ja mittausosaston hyväksymässä taksassa.


12 § RAKENNUSRASITTEET

12.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite 500 €  

Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rasitteen osalta maksusta peritään vain 30%.

12.2 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen tonttia

tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten 500 €

Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rasitteen osalta maksusta peritään vain 30%.

12.3 Rasitejärjestely 1000 €


13 § AIDAN RAKENTAMINEN

13.1 Hakemuksesta annettu määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta

ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta

naapurien kesken 400 €


14 8 RAKENNUSTYON HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN ( MRA 83 § )

14.1 Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana annettu määräys haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille). 200 €


15 § RAKENNUSTYÖN SUORITUS ( MRL 149,4 § )

15.1 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän

rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen 500 €.

Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rasitteen osalta maksusta peritään vain 30 %.


16 § YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN

( MRL161 §, 162 § )

16.1 Päätös yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamisesta rasitettua kiinteistöä kohti 600 €.


17 § KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY ( MRL 164 § )

17.1 Kiinteistön omistajan aloitteesta annettu määräys korttelialueen

tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä 600 €.


18 § LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ ( MRL 165 § )

18.1 Hakemuksesta annettu määräys vedenjuoksun muuttamisesta aiheutuneen haitan korjaamisesta tai poistamisesta 300 €

Maksu peritään hakijalta, mikäli hakemus ei johda määräyksen antamiseen.

Muussa tapauksessa maksu peritään toimenpiteen suorittajalta.


19 § VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT

(MRL 133 §, 1MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 § )

19.1 Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen

naapuria kohti 50 €

19.2 Rakennuslupahakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella: 500 €

vähintään tai todellisten kustannusten mukaan

19.3 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 300 €

Pientalon ja talousrakennuksen osalta maksusta peritään vain 50%.

19.4 Poikkeamishakemuksesta tiedottaminen naapurikiinteistöä kohti 50 €

19.5 Poikkeamishakemuksesta kuuluttaminen lehti-ilmoituksella, vähintään tai todellisten kustannusten mukaan 500 €


20 § ALOITTAMISOIKEUS ( MRL 144 § )

20.1 Hakemuksesta annettu lupa rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman 500 €

Pientalon, talousrakennuksen tai vastaavan osalta maksusta

peritään vain 20%.


21 § RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO JA YMPÄRISTÖNHOITO

( MRL 166 §, 167 § )

21.1 Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys 1000 €


22 § RAKENNUTTAJAVALVONTA ( MRL 151 §, MRA 78 § )

22.1 Päätös valvontasuunnitelmasta 250 €

22.2 Päätös asiantuntijatarkastuksesta 250 €

mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus.

alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.

jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei

rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

22.3 Ulkopuolinen tarkastus

Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.


23 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET ( MRL 180 §, 182 §, uhkasakkolaki 10 §, 15 § )

23.1 Lautakunnan päätös pysäyttää viranhaltijan antama keskeyttämismääräys 500 €

23.2 Lautakunnan päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin oikaisemisesta

määräajassa ( MRL 182,1 § ) 300 €

23.3 Uhkasakon asettamispäätös ( MRL 182,2 §) 500 €

23.4 Teettämisuhan asettamispäätös ( MRL 182,2 § ) 500 €

23.5 Uhkasakon tuomitsemispäätös ( uhkasakkoL 10 § ) 500 €

23.6 Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös ( uhkasakkoL 15 § ) 500 €

Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai

toimenpiteen suorittajaan.


24 § KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS ( MRA 54 § )

24.1 Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden

enimmäismäärän vahvistaminen 200 €

lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan 1,0 €/m2


25 § PELASTUSTOIMILAIN MUKAISET TEHTÄVÄT ( PEL 60 §, 61 §, 62 § )

25.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista 300 €

25.2 Lykkäyksen myöntäminen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudelle

käyttöönottokatselmuksesta alkaen 1000€/alkava v.


26 § POSTIPALVELULAIN 23 §:n MUKAINEN PÄÄTÖS

26.1 Lautakunnan määräys postilaatikkojen sijoittamisesta 200 €


27 § MUIDEN LAKIEN MUKAISET PÄÄTÖKSET JA TEHTÄVÄT

27.1 Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 15 §:n mukaisen valvontatehtävän hoitamisesta peritään ympäristöviraston yhdyskuntatekniikan osastolta vuosittainen maksu katu- ja muiden yleisten alueiden pinta-alan mukaan  0,05 €/m2.


28 § ARAVALAIN JA MAASEUTUELINKEINOLAIN MUKAISET VIRANOMAISTEHTAVÄT

28.1 Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin

1-2 asunnon asuinrakennukset 150 €

muut asuinrakennukset 150 €

varasto- ja muut rakennukset 150 €

28.2 Arviointitehtävät

1-2 asunnon asuinrakennukset 100 €

muut asuinrakennukset 200 €

tuotantorakennukset 200 €

varasto- ja muut rakennukset 200 €


29 § PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUDEN TARKISTAMINEN

29.1 Päätöksen lainvoimaisuuden tarkistaminen hallinto-oikeudesta tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta 30 €.


30 § MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTAVÄN VAATIVUUDEN

MUKAAN

30.1 Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen.

Maksun korotus on 10 % - 50 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta.

Maksun vähennys on 10 % - 50 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta.

30.2 Maksun määrääminen korotettuna

Mikäli lupahakemus koskee toimenpidettä, joka on jo luvatta aloitettu, peritään

tämän taksan mukainen maksu kolminkertaisena.

Mahdollisista hallinnollisista pakkotoimenpiteistä peritään maksu 23 §:n mukaan.

Mikäli lupahakemus koskee toimenpidettä, joka on jo luvatta aloitettu, peritään luvanhakijalta tämän taksan mukainen maksu korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimista kaupungille aiheutuneet kulut. Maksua korotetaan seuraavasti:

Rakennusvalvontamaksu peritään kaksinkertaisena, mikäli korottamattoman maksun määrä on 2 000 euroa tai vähemmän.

Mikäli korottamattoman maksun määrä on yli 2 000 euroa, maksu peritään kaksinkertaisena. Maksun määrää voidaan alentaa 30 – 90 % korotuksen siltä osin, joka ylittää 2 000 euroa, ottaen huomioon 1 kappaleessa mainittu peruste.

30.3 Erääntynyt maksu

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982 ) säädetään.


31 § MAKSUN SUORITTAMINEN

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu.

Maksu voidaan määrätä perittäväksi jo ennalta.

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko.viranomaistehtävä on suoritettu.

Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa 30.3 §:n mukaisesti.

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.


32 § MAKSUN PALAUTTAMINEN

32.1 Luvan raukeaminen

Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa

ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina rakennusluvan osalta 400 €

muiden lupien osalta 200 €

32.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa

Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina rakennusluvan osalta 400 € sekä muiden lupien osalta 200 €.

14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan; mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

32.3 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain.

Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut,

määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.

Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken

rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.

Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.

32.4 Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen.

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen

lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.


33 § KOKONAISALAN LASKENTA

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina.

Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 10.000 m2 ylittävältä osalta huomioon 50 %.


34 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVAKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Maksut tulevat voimaan 01.01.2017. Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.


Anna palautetta sivusta

Olet antamassa palautetta sivusta "Rakennusvalvonnan taksat".

Anna yhteystietosi, mikäli haluat saada vastauksen palautteeseesi.

Saat oman palautteesi tiedoksi myös omaan sähköpostiisi.

Syötä luku viisi numerona. (Pakollinen tieto)